Säännöt

1 §
Yhdistyksen nimi on The Finnish-Canadian Business Club ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Paikallisosastoja voidaan perustaa myös muualle Suomeen.

2 §
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Suomen ja Kanadan välisten taloudellisten ja kaupallisten suhteiden yleisiä edellytyksiä sekä näihin suhteisiin liittyvää ammatillista kanssakäymistä.

3 §
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys pitää yhteyttä kummankin maan viranomaisiin ja talouselämään, järjestää kokous-, esitelmä-, näyttely-, koulutus-, tilannekatsaus- ja tiedotustilaisuuksia sekä voi julkaista painotuotteita ja välittää ammattikirjallisuutta ja opintomahdollisuuksia maiden välillä. Kauppayhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille eikä sen toiminta muutenkaan saa muodostua pääasiallisesti taloudelliseksi.

Kauppayhdistys ei harjoita poliittista eikä taloudellista toimintaa.

4 §
Yhdistyksen jäsenet ovat yhteisöjäseniä, henkilöjäseniä tai kunniajäseniä.

Kauppayhdistyksen jäseniksi voidaan ottaa yksityisiä henkilöitä tai oikeuskelpoisia yhteisöjä, joilla on tai on suunnitteilla liikeyhteyksiä Kanadaan tai jotka muutoin kannattavat yhdistyksen pyrkimyksiä.

Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Hallituksella on se oikeus, jos se katsoo yhdistyksen edun niin vaativan, kieltäytyä hyväksymästä jäsenanomusta.

Yhdistyksen kunniajäseniksi voidaan valita hallituksen yksimielisen ehdotuksen nojalla yhdistyksen kokouksessa henkilö, joka on erittäin ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen tarkoitusperiä.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla asiasta kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsenen eroaminen tulee voimaan kalenterivuoden lopussa.

5 §
Yhdistyksen jäsenen tulee edistää toiminnallaan yhdistyksen toimintaa ja tarkoitusta. Toistuva velvollisuuksien laiminlyönti tai toimiminen yhdistyksen edun vastaisesti ovat perusteita jäsenen erottamiselle.

6 §
Yhteisö- ja henkilöjäseniltä peritään vuotuinen jäsenmaksu, jonka suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous. Maksuajan ja –tavan päättää yhdistyksen hallitus.

Mikäli jäsen ei kahden kuukauden kuluessa asetetusta määräajasta ole maksanut jäsenmaksua, voidaan hänet hallituksen päätöksellä katsoa eronneeksi yhdistyksestä tästä ajankohdasta lukien.

Kunniajäsen on jäsenmaksuista vapaa.

7 §
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat yhdistyksen vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kahdesta kuuteen (2-6) valinnaista jäsentä, joiden keskuudesta hallitus valitsee varapuheenjohtajan ja joille hallitus jakaa kulloisenkin tarpeen mukaan vastuualueet.

Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallitus valitsee yhdistykselle sihteerin ja päättää sihteerille maksettavasta palkkiosta. Sihteerillä on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksessa.

Hallitus voi valita sen jäsenistön keskuudesta tarpeellisen määrän muita toimihenkilöitä ja asettaa avukseen tarpeellisiksi katsomiaan muita erikoistoimikuntia.

8 §
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai hallituksen varapuheenjohtaja ja hallituksen jäsen kaksi yhdessä.

9 §
Yhdistyksellä on yhdistyksen kokouksen valitsemat kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja, joiden toimikausi on yhdistyksen tilikausi.

10 §
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

11 §
Yhdistys kokoontuu hallituksen kutsusta vuosikokoukseen maaliskuun loppuun mennessä sekä ylimääräisiin kokouksiin , kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 30 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Ylimääräisessä kokouksessa voidaan päättää vain asioista, joita varten se on kutsuttu koolle.

Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kuukautta ja viimeistään kymmenen (10) päivää ennen kokousajankohtaa lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle.

Yhdistyksen kokouksissa on kullakin yhdistyksen jäsenellä yksi ääni. Yhteisöjäsenen äänioikeutta käyttää sen nimeämä edustaja.

12 §
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

2. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus

3. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä

4. Valitaan hallitukseen puheenjohtaja ja muut jäsenet

5. Valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja

6. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

13 §
Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta määrää yhdistyksen kokous. Tällaisen ehdotuksen käsittelemisestä tulee ilmoittaa kullekin jäsenelle lähetetyssä kirjallisessa kokouskutsussa. Sääntöjen muuttamiseksi vaaditaan, että ¾ yhdistyksen kokouksessa äänestyksessä annetuista äänistä kannattaa tehtyä muutosehdotusta.

14 §
Yhdistyksen purkamisesta ja sen omaisuuden pääosan luovuttamisesta määrää yhdistyksen kokous. Tällaisen ehdotuksen käsittelemisestä tulee ilmoittaa kullekin jäsenelle lähetetyssä kirjallisessa kokouskutsussa.

Ehdotuksen hyväksymiseksi kokouksessa äänestyksessä annetuista äänistä ¾ tulee kannattaa tehtyä ehdotusta.

Yhdistyksen purkautuessa sen varat on luovutettava yhdistyksen viimeisen kokouksen päättämällä tavalla Suomi-Kanada-Seura ry:lle käytettäväksi yhdistyksen päämääriä edistävään tarkoitukseen.

15 §
Yhdistyksen toimintaan sovelletaan kulloinkin voimassa olevaa yhdistyslakia.

Kaupunkimaisema Kanadasta