Articles of Association / Säännöt

SUOMALAIS-JAPANILAISEN KAUPPAKAMARIYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

(muutettu 5.6.2002, muutettu 27.3.1985, alkuperäiset hyväksytty 3.11.1981)

1 § Yhdistyksen nimi on Suomalais-Japanilainen Kauppakamariyhdistys, josta kansainvälisissä yhteyksissä voidaan käyttää epävirallista vieraskielistä nimeä: The Finnish-Japanese Chamber of Commerce. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä Kauppakamariksi.

2 § Kauppakamarin tarkoituksena on edistää Suomen ja Japanin välisiä yleisiä taloudellisia ja kaupallisia suhteita sekä niihin liittyvää ammatillista kanssakäymistä. Kauppakamari ei harjoita minkäänlaista poliittista eikä taloudellista toimintaa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Kauppakamari järjestää kokous-, esitelmä-, koulutus-, näyttely-, tilannekatsaus- ja tiedotustilaisuuksia sekä julkaisee painotuotteita ja välittää ammattikirjallisuutta sekä tietoa työ- ja opintomahdollisuuksista maiden välillä.

3 § Kauppakamarin jäseneksi pääsee jokainen Suomen ja Suomessa asuva Japanin kansalainen, maiden välistä kauppaa harjoittava oikeuskelpoinen yhteisö ja rekisteröity yhdistys, joka hyväksyy nämä säännöt ja jonka hallitus ottaa jäseneksi.

Muita kuin Suomen kansalaisia voi Kauppakamariin kuulua enintään yksi kolmasosa (1/3) koko jäsenluvusta.

4 § Jäsenyys ja jäsenmaksut

Kauppakamarin jäsenet ovat:
1) Yritys- ja yhdistysjäseniä
2) Henkilöjäseniä
3) Kannattajajäseniä
4) Kunniajäseniä

1) Yritys- ja yhdistysjäsenet ovat Suomessa toimivia oikeuskelpoisia yhteisöjä ja rekisteröityjä yhdistyksiä.
2) Henkilöjäsenet ovat joko Suomen kansalaisia tai Suomessa asuvia japanilaisia.
3) Kannattajajäsenet voivat olla Suomessa toimivia yksityisiä henkilöitä, oikeuskelpoisia yhteisöjä tai rekisteröityjä yhdistyksiä.
4) Kunniajäseneksi voidaan kutsua vuosikokouksessa henkilö, joka erittäin ansiokkaasti on edistänyt Kauppakamarin tarkoitusperiä.

Yritys- ja yhdistysjäsenet ja henkilöjäsenet suorittavat vuotuisen jäsenmaksun, jonka suuruuden vuosikokous vahvistaa. Kunniajäsenet ja kannattajajäsenet ovat jäsenmaksuista vapaat.

Kohdissa 1, 2 ja 3 mainituilla jäsenillä on kokouksissa yksi ääni; kunniajäsenellä ei ole äänioikeutta.

5 § Jäseneksiliittymisanomus on osoitettava kirjallisesti Kauppakamarin hallitukselle. Hallitus hyväksyy tai hylkää tehdyn anomuksen, jota ei voi uudistaa ennen kuin vuosi on kulunut.

Jäsen voi erota Kauppakamarista ilmoittamalla asiasta kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta Kauppakamarin kokouksen pöytäkirjaan, mutta hän on silti velvollinen suorittamaan kaikki erääntyneet maksunsa myös kuluvan vuoden osalta loppuun.

Kauppakamarin jäsen voidaan erottaa jos hän on laiminlyönyt jäsenmaksun suorittamisen saamansa muistutuksen jälkeen tai jos hän toimii yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti. Erottaminen kuuluu hallitukselle 2/3 äänten enemmistön oikeuttaessa erottamiseen.

Kauppakamarin toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemäntoista (17) jäsentä. Jäsenet valitaan Kauppakamarin vuosikokouksessa kolmeksi (3) vuodeksi ja siten, että kolmasosa (1/3) jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Tätä sääntöä ensimmäistä kertaa sovellettaessa valitaan kolmasosa (1/3) jäsenistä yhdeksi, kolmasosa (1/3) jäsenistä kahdeksi ja kolmasosa (1/3) jäsenistä kolmeksi vuodeksi.

Jos jäsen eroaa keskellä toimikautta, valitaan Kauppakamarin kokouksessa uusi jäsen hänen tilalleen jäljellä olevaksi ajaksi.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, sekä nimeää yhdistykselle pääsihteerin ja muut toimihenkilöt. Hallitus voi valita keskuudestaan työvaliokunnan asioiden valmistelemista varten. Työvaliokuntaan kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään viisi (5) jäsentä on saapuvilla tai jos vähintään neljä (4) jäsentä on saapuvilla ja ovat päätöksestä yksimieliset. Muuten tehdään päätökset yksinkertaisella äänten enemmistöllä, jolloin äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

7 § Kauppakamarin nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

8 § Kauppakamarin tilit päätetään kalenterivuosittain. Hallituksen on jätettävä tilit puheenjohtajan ja rahastonhoitajan nimikirjoituksin varustettuna viimeistään helmikuun kuluessa tilintarkastajille, joiden on palautettava ne lausuntoineen maaliskuun 5. päivään mennessä.

9 § Kauppakamarin vuosikokous pidetään vuosittain viimeistään kesäkuun kuluessa, ja se kutsutaan koolle 11 §:ssä mainituin ehdoin.

10 § Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) Hallituksen laatima vuosikertomus ja edellisen vuoden tilinpäätös sekä tilintarkastajien lausunto;
2) päätetään hallituksen tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä;
3) valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle;
4) valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa kuluvan vuoden tilejä tarkastamaan;
5) päätetään vuoden jäsenmaksujen suuruus
6) muut kokouskutsussa mainitut asiat.

11 § Kutsu Kauppakamarin vuosikokoukseen tai ylimääräiseen kokoukseen tapahtuu kirjallisesti ja ilmoitus siitä on postitettava neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

12 § Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli näissä säännöissä ei ole toisin mainittu, ja äänestyksessä on kullakin jäsenmaksunsa suorittaneella yritys-, yhdistys- ja henkilöjäsenellä sekä kannattajajäsenellä yksi (1) ääni. Kunniajäsenillä on oikeus olla läsnä Kauppakamarin kokouksissa, mutta heiltä puuttuu äänioikeus.

Vaalit tapahtuvat avoimesti, ellei joku jäsen vaadi äänestystä suljetuin lipuin.

13 § Päätös Kauppakamarin purkamisesta ei ole pätevä, ellei ehdotus saa vähintään kolmea neljäsosaa (3/4) kaikista kokouksessa läsnä olevien jäsenten äänistä kahdessa (2) vähintään kuukauden väliajalla pidetyssä kokouksessa. Sääntöjen muuttamiseen riittää kolmen neljäsosan (3/4) äänten enemmistö yhdessä (1) kokouksessa.

14 § Jos Kauppakamari purkautuu luovutetaan sen jäljelle jääneet varata Keskuskauppakamarille käytettäväksi Suomen ja Japanin kaupan kehittämiseksi.

15 § Paitsi sitä, mitä nämä säännöt sisältävät, seurattakoon voimassaolevan yhdistyslain määräyksiä.