Säännöt

1
Yhdistyksen nimi on Suomi – Asean Kauppayhdistys. Kansainvälisissä yhteyksissä yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallisesti nimitystä Finland – Asean –Trade Association. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

2
Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää Suomen sekä Aseanin ja sen eri maiden välisiä suhteita kaupan, teollisuuden ja muun elinkeinotoiminnan aloilla ja pyrkiä edistämään kauppavaihdon ja taloudellisen yhteistyön yleisiä edellytyksiä alueen kanssa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimeenpanee kokous-, esitelmä- ja muita sen kaltaisia tilaisuuksia alueella vallitsevien taloudellisten olosuhteiden selvittämiseksi jäsenilleen. Yhdistys ei osallistu poliittiseen toimintaan eikä sen toiminnan tarkoituksena ole voiton taikka muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi kerätä jäsenmaksuja ja vastaanottaa lahjoituksia.

3
Yhdistyksen piirissä voi toimia maakohtaisia yhdistyksiä tai jaoksia.

4
Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä luonnollisia ja juridisia henkilöitä, jotka ovat kiinnostuneita Suomen ja alueen välisestä kaupasta.

Jäseneksi ottamisesta päättää yhdistyksen hallitus.

Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, tulee jäsenen ilmoittaa tästä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Eroaminen tapahtuu, kun se on merkitty yhdistyksen kokouksen tieto on saapunut hallituksella tai sen puheenjohtajalle tai se on merkitty yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Eroavan jäsenen tulee kuitenkin suorittaa jäsenmaksunsa siltä vuodelta, jonka kuluessa hän eroaa yhdistyksen jäsenyydestä. Jäsen, joka on laiminlyönyt kahtena peräkkäisenä vuonna jäsenmaksunsa suorittamisen, voidaan hallituksen päätöksellä erottaa yhdistyksestä.

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa.

5
Yhdistyksen vuosikokous pidetään viimeistään huhtikuussa.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous kutsutaan koolle, jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti hallitukselta vaatii.

Viimeksi mainitussa tapauksessa tulee ylimääräinen yhdistyksen kokous pitää 60 päivän kuluessa sen koolle kutsumista tarkoittavan pyynnön esittämisestä lukien.

6
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  • valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
  • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  • esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto
  • vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta
  • päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto ja tilintarkastajien lausunto ehkä antavat aihetta
  • valitaan erovuoroisten puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten tilalle uudet
  • valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tarkastamaan kuluvan tilivuoden hallintoa ja tilejä
  • vahvistetaan talousarvio samoin kuin jäsenmaksujen suuruus kuluvalle tilivuodelle
  • päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista

Ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat.

7
Kutsu yhdistyksen vuosikokoukseen ja ylimääräiseen yhdistyksen kokoukseen on kirjallisesti toimitettava jokaiselle jäsenelle hänen ilmoittamallaan osoitteella vähintään 14 päivää ennen kokousta.

8
Yhdistyksen kokouksissa jokaisella jäsenellä on yksi ääni ja päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Läsnä olevan jäsenen sitä vaatiessa on vaali toimitettava suljetulla äänestyksellä.

Jäsen voi myös käyttää äänioikeutta valtuuttamansa asiamiehen välityksellä, jolla ei kuitenkaan ole oikeutta käyttää kokouksessa enempää kuin kolmen jäsenen äänioikeutta.

9
Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksen valitsema puheenjohtaja sekä enintään 11 muuta jäsentä. Puheenjohtajan ja jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Hallitus valitsee keskuudestaan tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia.

Hallituksen valitaan tasapuolisesti alueen eri maitten suhteiden hoitoa edustavia henkilöitä.

Yhdistyksen ensimmäistä hallitusta valittaessa valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtajat kolmeksi vuodeksi ja muiden jäsenien osalta arvotaan kolmen toimikaudeksi kolme vuotta, kolmen kaksi vuotta ja kolmen yksi vuosi.

Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on neljä jäsentä, joista yksi on joko puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtajista.

Hallituksen kokouksissa tehdään päätökset yksinkertaisella äänten enemmistöllä lukuun ottamatta yhdistyksen jäsenyyttä koskevia kysymyksiä, joiden osalta päätöksen tulee olla yksimielinen.

10
Yhdistyksen juoksevien asioiden hoitamista varten hallitus valitsee yhdistykselle sihteerin ja muun tarpeellisen henkilökunnan sekä vahvistaa näiden palkkiot. Sihteeri voi olla hallituksen jäsen.

11
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, jompikumpi varapuheenjohtajista tai se henkilö, jonka hallitus siihen määrää, kukin yksin.

12
Yhdistyksen toiminta- ja tilikautena on kalenterivuosi ja tilinpäätös tulee jättää tilintarkastajille tarkastettavaksi maaliskuun loppuun mennessä.

13
Yhdistyksen purkamista koskeva päätös on ollakseen pätevä tehtävä yksinkertaisella äänten enemmistöllä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, jotka pidetään vähintään kahden kuukauden väliajoin.

Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan yhdistyksen varat Keskuskauppakamarille käytettäväksi Suomen ja Aseanin kauppaa edistävään tarkoitukseen.

14
Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.