Säännöt

1
Yhdistyksen nimi on Suomalais-Intialainen kauppayhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2
Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää Suomen ja Intian välisiä suhteita kaupan, teollisuuden ja muun elinkeinotoiminnan aloilla ja pyrkiä edistämään kauppavaihdon yleisiä edellytyksiä molempien maiden välillä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimeenpanee kokous-, esitelmä- ja muita sen kaltaisia tilaisuuksia näissä maissa vallitsevien taloudellisten olosuhteiden selvittämiseksi jäsenilleen.

3
Yhdistys ei osallistu poliittiseen toimintaan eikä sen toiminnan tarkoituksena ole voiton taikka muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille.

4
Yhdistyksen jäseniksi voidaan hyväksyä yksityisiä henkilöitä sekä osakeyhtiöitä ja muita oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka ovat kiinnostuneet Suomen ja Intian välisestä kaupasta.

Jäseneksi ottamisesta päättää yhdistyksen hallitus.

Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, tulee jäsenen ilmoittaa tästä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Eroavan jäsenen tulee kuitenkin suorittaa jäsenmaksunsa siltä vuodelta, jonka kuluessa hän eroaa yhdistyksen jäsenyydestä. Jäsen, joka on laiminlyönyt kahtena peräkkäisenä vuonna jäsenmaksunsa suorittamisen, katsotaan hallituksen päätöksellä erotetuksi yhdistyksestä.

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa.

5
Yhdistyksen vuosikokous pidetään viimeistään huhtikuussa.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous kutsutaan koolle, jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii.

Viimeksi mainitussa tapauksessa tulee ylimääräinen yhdistyksen kokous pitää 60 päivän kuluessa sen koolle kutsumista tarkoittavan pyynnön esittämisestä lukien.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
a. Hyväksytään vuosikertomus yhdistyksen toiminnasta ja vahvistetaan tilinpäätös.
b. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.
c. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja muut jäsenet seuraavaksi toimintavuodeksi.
d. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä seuraavaksi tilivuodeksi.
e. Vahvistetaan talousarvio samoin kuin jäsenmaksujen suuruus.
f. Päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista.

Ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat.

6
Kutsu yhdistyksen vuosikokoukseen ja ylimääräiseen yhdistyksen kokoukseen on kirjallisesti toimitettava jokaiselle jäsenelle hänen ilmoittamallaan osoitteella vähintään 14 päivää ennen kokousta.

7
Yhdistyksen kokouksissa jokaisella jäsenellä on yksi ääni ja päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Läsnä olevan jäsenen sitä vaatiessa on vaali toimitettava suljetulla äänestyksellä.

Jäsen voi myös käyttää äänioikeutta valtuuttamansa asiamiehen välityksellä, jolla ei kuitenkaan ole oikeutta käyttää kokouksessa enempää kuin kolmen jäsenen äänioikeutta.

8
Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja kuusi muuta jäsentä, jotka kaikki valitaan vuosittain.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtajista ja kolme muuta jäsentä on läsnä.

Hallituksen kokouksissa tehdään päätökset yksinkertaisella äänten enemmistöllä lukuunottamatta yhdistyksen jäsenyyttä koskevia kysymyksiä, joiden osalta päätöksen tulee olla yksimielinen.

Hallitus voi valita keskuudestaan työvaliokunnan asioiden valmistelemista varten.

9
Yhdistyksen juoksevien asioiden hoitamista varten hallitus valitsee yhdistykselle sihteerin ja muun tarpeellisen henkilökunnan sekä vahvistaa näiden palkkiot.

10
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, jompikumpi varapuheenjohtajista tai se henkilö, jonka hallitus siihen määrää.

11
Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi ja tilinpäätös tulee jättää tilintarkastajille tarkastettavaksi maaliskuun loppuun menessä.

12
Yhdistyksen purkamista koskeva päätös on ollakseen pätevä tehtävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, jotka pidetään vähintään kahden kuukauden väliajoin.

Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan yhdistyksen varat Keskuskauppakamarille käytettäväksi Suomen ja Intian kauppaa edistävään tarkoitukseen.