Diakonissalaitos on kehittänyt reilun kymmenen vuoden aikana Vamos-työn, jossa syrjäytymisvaarassa olevaa nuorta tuetaan työhön ja opiskelupoluille. Työ on laajentunut jo 13 paikkakunnalle. Koulun keskeytyminen, oman elämän tavoitteiden etsiminen ja niiden eteen työskentely voivat olla haasteita tansanialais-, etiopialais- tai somalinuorille Afrikan maissa samoin kuin Suomessa.

Diakonissalaitos on myös tehnyt työtä maahanmuuttajien parissa jo kahdenkymmenen vuoden ajan. Maahanmuuttajia tuetaan integroitumaan suomalaiseen yhteiskuntaan, tarjotaan tukea turvapaikkaprosessin aikana sekä hoidetaan paperittomien asioita.

Diakonissalaitoksen kansainvälinen työ keskittyy aluille, joista lähtöisin olevien ihmisten kanssa Diakonissalaitos tekee töitä myös Suomessa. Kansainvälistä työtä tehdään tällä hetkellä laajalti Itä-Euroopassa romanien parissa sekä Itä-Afrikassa Somalimaassa.

Erityisesti nuorten työllisyyttä ja elinkeinoja tuetaan Somalimaassa. Väestö koostuu enimmäkseen nuorista. Alle 30-vuotiaita maassa on 70 % väestöstä. Joillakin alueilla jopa kaksi kolmesta nuoresta on työttömiä. Se aiheuttaa kielteisiä lieveilmiöitä ja uhkia alueiden ja koko maan tulevaisuudelle.

Suurin osa nuorista hankkii elantonsa harmaan talouden toiminnoista tai on riippuvaisia sukulaisistaan. Kuilu harmaan talouden ja virallisten työmarkkinoiden välillä syvenee. Kielteiset tulevaisuuden ja työllisyyden näkymät lisäävät mahdollisuuksia muun muassa nuorten radikalisoitumiseen ja rikollisuuden lisääntymiseen.

Työ nuorten parissa tuottaa tulosta. Somalimaan lisäksi Diakonissalaitos aloittaa vuoden 2021 alusta hankkeet Tansaniassa ja Etiopian somalialueilla. Tansanian Mufindissa tullaan tarjoamaan nuorille tukea, jolla vahvistetaan heidän itseluottamustaan ja taitojaan toimia menestyvinä yrittäjinä omassa ympäristössään. Lisäksi hankkeessa kehitetään erityinen työllistämisohjelma vammaisille nuorille.

Etiopian somalialue on yksi Etiopian köyhimmistä ja haavoittuvimmista alueista. Vamos-työn metodein kannustetaan traumatisoituneitakin nuoria ottamaan vastuuta omasta elämästään. Toivoa antavat mahdollisuudet kehittää omaa elämäänsä ja löytää polkuja työelämään ammatillisen täsmäkoulutuksen, yrittäjyyskoulutuksen sekä harjoittelupaikkojen avulla.

Yritysvastuu kilpailutekijänä syventää järjestöjen ja yritysten yhteistyötä
Diakonissalaitoksella on lisäksi käynnissä kolmen muun järjestön kanssa ulkoministeriön rahoittama yritysvastuuseen kannustava ns. Kymppi-hanke.

Se sitouttaa kehittyvissä maissa toimivat suomalaisyritykset toimimaan eriarvoisuuden vähentämiseksi. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja kaikkien ihmisten yhdenvertainen kohtelu voivat olla yrityksen menestystekijöitä.

Yritysvastuuseen panostaminen tulee yrityksille koko ajan merkittävämmäksi kilpailutekijäksi. Globaalit haasteet kuten ilmastonmuutos avaavat valtavasti uusia liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille, jotka ovat valmiita liittymään kestävän yritystoiminnan edelläkävijöiden joukkoon. Jotta pienet ja keskisuuretkin yritykset voisivat helpommin tarttua näihin mahdollisuuksiin, on Kymppi-hanke laatinut yritysvastuun perustietopaketin. Maksuton Vastuullista ja menestyvää liiketoimintaa -kurssi sisältää runsaasti työkaluja ja vinkkejä yritysvastuun toteuttamiseen käytännössä verkkokurssina.

Lisätietoja:
ohjelmakoordinaattori Sara Haavisto, p. 050 330 3875, sara.haavisto ( a ) hdl.fi
asiantuntija Iiris Kivimäki, yritysvarainhankinta, p. 050 582 6396, iiris.kivimaki ( a ) hdl.fi