3.5.2021  pidetyssä kauppayhdistyksen vaalikokouksessa johtokunnan kokoonpano vuodelle 2020 muodostui seuraavanlaiseksi:

Puheenjohtaja / Chair
Kirsi Seppäläinen, Stora Enso Oyj
Varapuheenjohtaja / Vice-Chair
Aleksis Kajava, Vaisala Oyj
Jäsenet / Members
Janne Aalto, EY Finland (Ernst & Young Oy)
Timo Karppinen, OP Yrityspankki Oyj
Sirpa Kuusirati, Suomen Rahapaja Oy
Mika Relander, Finnvera Oyj
Satu Seppälä, Planmeca Group
Matti Tuukkanen, Ecomond Oy
Heidi Virta, Business Finland
Varajäsenet / Deputy members
Kajsa Ekroos, Iberialais-amerikkalainen säätiö
Miikka Lievonen, Henkilöjäsen
Honorary Chairman Tapani Järvinen

Suomalais-latinalaisamerikkalaisen kauppayhdistyksen säännöt

1 Nimi ja tarkoitus

Yhdistyksen nimi on

SUOMALAIS-LATINALAISAMERIKKALAINEN KAUPPAYHDITYS RY

FINNISH-LATIN AMERICAN BUSINESS COUNCIL

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Suomen ja latinalaisen Amerikan välisen kaupallisen, teknisen ja näihin liittyvän yhteistyön yleisten edellytysten molemminpuoliseksi kehittämiseksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi toimeenpanna kokouksia, esitelmä-, tilannekatsaus- yms. tilaisuuksia sekä julkaista painotuotteita ja pitää yhteyttä asianomaisten maiden viranomaisiin ja elinkeinoelämään.

2 Yhdistyksen varain hoito

Yhdistys saa tulonsa jäsenmaksuista. Yhdistys vastaanottaa myös vapaaehtoisia  avustuksia jäseniltään ja muilta yhdistyksen tarkoitusperiä kannattavilta yksityisiltä henkilöiltä tai yhteisöiltä.

3 Yhdistyksen jäsenet

Yhdistyksen jäseniksi voidaan ottaa yksityisiä henkilöitä ja oikeuskelpoisia  yhteisöjä, joilla on liikeyhteyksiä latinalaiseen Amerikkaan taikka jotka muutoin kannattavat yhdistyksen pyrkimyksiä. Yhdistyksen jäsenistä on kahden kolmasosan oltava Suomen kansalaisia taikka suomalaisia oikeuskelpoisia yhteisöjä. Jäsenet hyväksyy yhdistyksen johtokunta, sitten kun jäseneksi halukasta on kannattanut 2 yhdistyksen jäsentä.

Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä kutsua henkilöitä, jotka ovat osoittaneet erikoista harrastusta yhdistystä ja sen pyrkimyksiä kohtaan taikka ovat toiminnallaan Suomen ja latinalaisen Amerikan välisen kauppayhteyden hyväksi ansioituneet.

Johtokunnalla on oikeus erottaa yhdistyksen jäsen, joka menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti on vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa.

4 Kokoukset

Päätösvalta yhdistyksen asioissa on sääntöjen määräämissä rajoissa yhdistyksen kokouksella.

Yhdistyksen kokoukset pidetään Helsingissä, ja niistä on ilmoitus annettava yhdistyksen jäsenille vähintään 10 päivää ennen kokousta joko jokaiselle jäsenelle postin kautta toimitetulla kutsulla tai ilmoittamalla ainakin kahdessa Helsingissä ilmestyvässä päivälehdessä. Kauppayhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai kauppayhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Yhdistyksen kokoukset pidetään viimeistään huhtikuun 1. päivänä ja siitä on ilmoitettava yhdistyksen jäsenille edellisessä pykälässä mainitulla tavalla.

Yhdistyksen kokouksiin voivat ottaa osaa vain yhdistyksen jäsenet ja on kullakin jäsenellä kokouksessa yksi ääni. Äänioikeuttaan yhdistyksen yhteisöjäsen käyttäköön valtuuttamalla palveluksessaan olevan henkilön.

Yhdistyksen kokouksissa lukuun ottamatta vuosikokousta johtaa puhetta johtokunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Päätöksentekoon yhdistyksen kokouksissa vaaditaan yksinkertainen äänten enemmistö kaikissa muissa asioissa paitsi niissä, jotka mainitaan 19 §:ssä.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1                    valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina,

2                    valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 6 varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä,

3                    valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa sekä heille varamiehet,

4                    esitetään johtokunnan vuosikertomus, edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajain lausunto,

5                    vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta,

6                    päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle tai niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto ja  tilintarkastajain lausunto ehkä antavat aihetta,

7                    käsitellään tulevan kauden toimintasuunnitelma ja vahvistetaan jäsenmaksun suuruus sekä seuraavan vuoden talousarvio,

8                    muut yhdistyksen jäsenen johtokunnalle 10 päivää ennen vuosikokousta esittämät asiat

Yhdistyksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat sekä kokouksen sitä varten valitsemat henkilöt tarkastavat.

Yhdistyksen asioita hoitaa ja sitä edustaa lainmukaisena hallituksena johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kuusi muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä johtokunnan muut jäsenet valitaan vuosittain kalenterivuodeksi ja heidät voi valita uudelleen.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi taikka kun vähintään kolme johtokunnan jäsentä sitä heiltä kirjallisesti pyytää.

Johtokunta nimittää yhdistyksen sihteerin ja rahastonhoitajan.

Johtokunnan kokouksissa pidetään pöytäkirjaa, joka on kokouksen puheenjohtajan ja pöytäkirjan pitäjän varmennettava.

Johtokunnan kokouksissa tehdään päätökset yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä. Johtokunta voi valita toimikuntia valmistamaan erityistä laatua olevia, yhdistyksen toimintapiiriin kuuluvia kysymyksiä. Jäseniksi tällaisiin toimikuntiin voidaan määrätä johtokunnan tarkoitukseen sopiviksi katsomia henkilöitä.

Johtokunnan ja toimikuntien jäsenille ei suoriteta palkkiota. Sitä vastoin voivat yhdistyksen sihteeri ja rahastonhoitaja nauttia palkkiota, jonka suuruudesta johtokunta päättää talousarvion rajoissa.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat johtokunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Johtokunta voi määrätä rahastonhoitajan yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen varainhoidossa.

5  Tilit

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain.

Tilit on jätettävä tilintarkastajalle viimeistään helmikuun 1. päivänä, ja on heidän ne tarkastettava ja jätettävä johtokunnalle lausuntonsa ohella viimeistään kolmen viikon kuluessa sen jälkeen.

6 Yhdistyksen purkaminen ja sääntöjen muuttaminen

Yhdistyksen sääntöjä voidaan muuttaa yhdessä kokouksessa 2/3 enemmistöllä ja yhdistyksen  purkamiseen tarvitaan 2/3 enemmistö kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa. Siinä tapauksessa, että yhdistys päätetään purkaa, on jäljelle jääneet varat  luovutettava yhdistyksen viimeisen kokouksen päättämällä tavalla suomalais-latinalaisamerikkalaisten kauppasuhteiden kehittämiseksi.

Muissa kohdin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.