Hallitus

Puheenjohtaja
Daniel Vahtera, Lakiasiaintoimisto VSC Oy

Varapuheenjohtajat
Teemu Summanen, henkilöjäsen

Jäsenet
Juha Soini, Holvia Oy
Rami Cherif, henkilöjäsen
Markus Niinikoski, Atradius Oy

Säännöt

I
Nimi ja tarkoitus

1.

Yhdistyksen nimi on Suomi-Turkki kauppayhdistys-Finnish-Turkish Business Association

Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

2.

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Suomen ja Turkin välisen liiketoiminnan yleisten edellytysten molemminpuoliseksi kehittämiseksi ja edistämiseksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimeenpanee kokouksia, esitelmä-, tilannekatsaus- yms. tilaisuuksia sekä julkaisee tiedotteita liiketoimintaympäristön muutoksista.

II
Yhdistyksen tulot ja varat

3.

Yhdistys saa tulonsa jäsenmaksuista.

Yhdistys vastaanottaa myös vapaaehtoisia avustuksia jäseniltään ja muilta yhdistyksen tarkoitusperiä kannattavilta henkilöiltä ja yhteisöiltä.

Yhdistyksen varoja saadaan käyttää vain yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi.

III
Yhdistyksen jäsenet

4.

Yhdistyksen jäseniksi voidaan ottaa yksityisiä henkilöitä sekä osakeyhtiöitä ja muita oikeustoimikelpoisia yhteisöjä, joilla on liikeyhteyksiä Turkissa taikka jotka muutoin kannattavat yhdistyksen pyrkimyksiä. Yhdistyksen jäsenistä on vähintäänkin 2/3 oltava Suomen kansalaisia taikka suomalaisia yhteisöjä.

Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Hallituksella on oikeus erottaa yhdistyksen jäsen, joka menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti on vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa.

5.

Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä kutsua henkilöitä, jota ovat osoittaneet erityistä harrastusta yhdistystä ja sen pyrkimyksiä kohtaan taikka jotka ovat ansiokkaasti toimineet Suomen ja Turkin välisen kauppayhteyden, matkailun tai kulttuurivaihdon hyväksi.

6.

Yhdistyksen jäsen suorittaa yhdistykselle jäsenmaksun, jonka suuruuden vuosikokous vuosittain määrää. Kunniajäsenet ovat vapautettuja jäsenmaksusta.

IV
Kokoukset

7.

Ylin päätösvalta yhdistyksen asioissa sääntöjen määräämissä rajoissa on yhdistyksen kokouksella.

8.

Yhdistyksen kokoukset pidetään Helsingissä ja ilmoitus niistä on annettava yhdistyksen jäsenille vähintään 10 päivää ennen kokousta jokaiselle jäsenelle postin tai sähköpostin välityksellä jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen toimitetulla kutsulla.

9.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään viimeistään toukokuun loppuun mennessä ja siitä on ilmoitettava yhdistyksen jäsenille edellisessä pykälässä mainitulla tavalla.

10.

Yhdistyksen kokouksiin voivat ottaa osaa vain yhdistyksen jäsenet ja kullakin jäsenellä on kokouksessa yksi ääni. Äänioikeuttaan yhdistyksen henkilöjäsen käyttäköön henkilökohtaisesti; kuitenkin hyväksytään myös valtakirjalla annettu ääni, jos valtuutettuna on yhdistyksen jäsen. Jäsen älköön käyttäkö useampaa kuin kahta ääntä. Yhteisöt voivat antaa valtakirjan jollekulle palveluksessaan olevalle henkilölle.

11.

Yhdistyksen kokouksissa puhetta johtaa läsnäolijain siihen valitsema henkilö.

12.

Päätöksentekoon yhdistyksen kokouksissa vaaditaan yksinkertainen äänten enemmistö kaikissa muissa asioissa paitsi niissä, jotka koskevat

a) yhdistyksen sääntöjen muuttamista

b) yhdistyksen purkamista

jolloin vaaditaan, että kaksi kolmasosaa kahdessa peräkkäisessä vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa äänestyksessä annetuista äänistä kannattaa tehtyä ehdotusta.

13.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa,

2) Esitetään vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajain lausunto,

3) vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta,

4) päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto ja tilintarkastajain lausunto ehkä antavat aihetta,

5) vahvistetaan jäsenmaksun suuruus sekä vuoden tulo- ja menoarvio,

6) valitaan hallituksen jäsenet,

7) valitaan yhdistykselle yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa sekä varatoiminnantarkastaja

8) käsitellään muut esille tulevat asiat.

14.

Yhdistyksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat sekä kokouksen sitä varten valitsemat henkilöt tarkastavat.

V
Hallitus

15.

Yhdistyksen asioita hoitaa ja sitä edustaa lainmukaisena hallituksena hallitus, johon kuuluu 4 – 8 jäsentä.

Hallituksen jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta taikka kun vähintään yksi kolmannes jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallitus voi nimittää yhdistykselle sihteerin ja rahastonhoitajan.

Hallituksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa, joka on kokouksen puheenjohtajan ja pöytäkirjan pitäjän varmennettava.

Hallituksen kokouksissa tehdään päätökset yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

16.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä.

Hallitus voi muodostaa toimikuntia valmistamaan yhdistyksen toimintapiiriin kuuluvia asioita

Jäseniksi tällaisiin toimikuntiin voidaan valita hallituksen taikka yhdistyksen jäseniä.

Hallituksen ja toimikuntien jäsenille ei suoriteta palkkiota. Sitä vastoin voivat yhdistyksen sihteeri ja rahastonhoitaja nauttia palkkiota, jonka suuruudesta hallitus päättää talousarvion rajoissa.

Hallitus käsittelee yhdistyksen jäsenten tekemät ehdotukset ja alistaa ne tarpeen vaatiessa oman lausuntonsa ohella yhdistyksen kokouksen käsiteltäviksi.

17.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja kumpikin yksin.

VI
Tilit

18.

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain.

19.

Tilit on jätettävä tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokouksen ajankohtaa ja heidän on ne tarkastettava ja jätettävä hallitukselle lausuntonsa ohella viimeistään kahden viikon kuluessa sen jälkeen.

VII
Yhdistyksen purkaminen

20.

Siinä tapauksessa, että yhdistys päätetään purkaa, on jäljelle jääneet varat luovutettava yhdistyksen viimeisen kokouksen päättämällä tavalla suomalais-turkkilaisten kauppasuhteiden kehittämiseen.

21.

Muissa kohdin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.

Merkitty yhdistysrekisteriin 21 p:nä elokuuta 1963.