Hallitus

Puheenjohtaja
Daniel Vahtera, Säkäjärvi

Varapuheenjohtaja
Arto Mankinen, henkilöjäsen

Jäsenet
Mira Yavuz, henkilöjäsen
Markus Niinikoski, Atradius
Terhi Heiskanen, Handelsbanken

Säännöt

I

Nimi ja tarkoitus

1.

Yhdistyksen nimi on Suomalais-Turkkilainen Kauppayhdistys-Finsk-Turkiska Handelsföreningen r.y.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2.

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Suomen ja Turkin välisen kaupan ja matkailun yleisten edellytysten molemminpuoliseksi kehittämiseksi ja edistämiseksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimeenpanee kokouksia, esitelmä-, tilannekatsaus- yms. tilaisuuksia sekä julkaisee painotuotteita.

II

Yhdistyksen tulot ja varat

3.

Yhdistys saa tulonsa jäsenmaksuista.

Yhdistys vastaanottaa myös vapaaehtoisia avustuksia jäseniltään ja muilta yhdistyksen tarkoitusperiä kannattavilta henkilöiltä ja yhteisöiltä.

Yhdistyksen varoja saadaan käyttää vain yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi.

III
Yhdistyksen jäsenet

4.

Yhdistyksen jäseniksi voidaan ottaa yksityisiä henkilöitä sekä osakeyhtiöitä ja muita oikeustoimikelpoisia yhteisöjä, joilla on liikeyhteyksiä Turkissa taikka jotka muutoin kannattavat yhdistyksen pyrkimyksiä. Yhdistyksen jäsenistä on vähintäänkin 2/3 oltava Suomen kansalaisia taikka suomalaisia yhteisöjä.

Jäsenet hyväksyy yhdistyksen johtokunta.

Johtokunnalla on oikeus erottaa yhdistyksen jäsen, joka menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti on vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa.

5.

Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä kutsua henkilöitä, jota ovat osoittaneet erityistä harrastusta yhdistystä ja sen pyrkimyksiä kohtaan taikka jotka ovat ansiokkaasti toimineet Suomen ja Turkin välisen kauppayhteyden, matkailun tai kulttuurivaihdon hyväksi.

6.

Yhdistyksen jäsen suorittaa yhdistykselle jäsenmaksun, jonka suuruuden vuosikokous vuosittain määrää. Maksu suoritetaan kuukauden kuluessa vuosikokouksesta.

IV

Kokoukset

7.

Ylin päätösvalta yhdistyksen asioissa sääntöjen määräämissä rajoissa on yhdistyksen kokouksella.

8.

Yhdistyksen kokoukset pidetään Helsingissä ja ilmoitus niistä on annettava yhdistyksen jäsenille vähintään 10 päivää ennen kokousta jokaiselle jäsenelle postin tai sähköpostin välityksellä jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen toimitetulla kutsulla.

9.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään viimeistään huhtikuun 1. päivänä ja siitä on ilmoitettava yhdistyksen jäsenille edellisessä pykälässä mainitulla tavalla.

10.
Yhdistyksen kokouksiin voivat ottaa osaa vain yhdistyksen jäsenet ja kullakin jäsenellä on kokouksessa yksi ääni. Äänioikeuttaan yhdistyksen henkilöjäsen käyttäköön henkilökohtaisesti; kuitenkin hyväksytään myös valtakirjalla annettu ääni, jos valtuutettuna on yhdistyksen jäsen. Jäsen älköön käyttäkö useampaa kuin kahta ääntä. Yhteisöt voivat antaa valtakirjan jollekulle palveluksessaan olevalle henkilölle.

11.

Yhdistyksen kokouksissa puhetta johtaa läsnäolijain siihen valitsema henkilö.

12.

Päätöksentekoon yhdistyksen kokouksissa vaaditaan yksinkertainen äänten enemmistö kaikissa muissa asioissa paitsi niissä, jotka koskevat

a) yhdistyksen sääntöjen muuttamista
b) yhdistyksen purkamista

jolloin vaaditaan, että kaksi kolmasosaa kahdessa peräkkäisessä vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa äänestyksessä annetuista äänistä kannattaa tehtyä ehdotusta.

13.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa,
2) Esitetään johtokunnan vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajain lausunto,
3) vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta,
4) päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle tai niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto ja tilintarkastajain lausunto ehkä antavat aihetta,
5) vahvistetaan jäsenmaksun suuruus sekä vuoden tulo- ja menoarvio,
6) valitaan johtokunnan jäsenet,
7) valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa sekä heille varamiehet,
8) käsitellään muut johtokunnan esittämät asiat.

14.

Yhdistyksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat sekä kokouksen sitä varten valitsemat henkilöt tarkastavat.

V

Johtokunta

15.

Yhdistyksen asioita hoitaa ja sitä edustaa lainmukaisena hallituksena johtokunta, johon kuuluu 4 – 8 jäsentä.

Johtokunnan jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta taikka kun vähintään yksi kolmannes sen jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää.

Johtokunta päättää itse työsuunnitelmastaan.

Johtokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Johtokunta nimittää yhdistyksen sihteerin ja rahastonhoitajan.

Johtokunnan kokouksista pidetään pöytäkirjaa, joka on kokouksen puheenjohtajan ja pöytäkirjan pitäjän varmennettava.

Johtokunnan kokouksissa tehdään päätökset yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

16.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä.

Johtokunta voi valita toimikuntia valmistamaan yhdistyksen toimintapiiriin kuuluvia erityiskysymyksiä.

Jäseniksi tällaisiin toimikuntiin voidaan valita johtokunnan taikka yhdistyksen jäseniä.

Johtokunnan ja toimikuntien jäsenille ei suoriteta palkkiota. Sitä vastoin voivat yhdistyksen sihteeri ja rahastonhoitaja nauttia palkkiota, jonka suuruudesta johtokunta päättää talousarvion rajoissa.

Johtokunta käsittelee yhdistyksen jäsenten tekemät ehdotukset ja alistaa ne tarpeen vaatiessa oman lausuntonsa ohella yhdistyksen kokouksen käsiteltäviksi.

17.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä jonkun johtokunnan jäsenen, sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

VI

Tilit

18.

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain.

19.

Tilit on jätettävä tilintarkastajille viimeistään helmikuun 15. päivänä ja heidän on ne tarkastettava ja jätettävä johtokunnalle lausuntonsa ohella viimeistään kahden viikon kuluessa sen jälkeen.

VII

Yhdistyksen purkaminen

20.

Siinä tapauksessa, että yhdistys päätetään purkaa, on jäljelle jääneet varat luovutettava yhdistyksen viimeisen kokouksen päättämällä tavalla suomalais-turkkilaisten kauppasuhteiden kehittämiseen.

21.

Muissa kohdin noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain säännöksiä.
Merkitty yhdistysrekisteriin 21 p:nä elokuuta 1963.