Board of the Business Association

Chair
Jouni Maaranto, Finntrepo Oy

Vice-Chair
Maher Khadour, Magnusson Law

Members

Karim Ali, Finnish Water Forum
Petteri Katainen, Halton Marine
Päivi Käri-Zein, Individual Member
Pekka Nieminen, Glaston Corporation

Rajaa Serrout, Business Finland

Honorary Chairman
Kari Norkonmaa

Bylaws

1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomalais – Arabialainen kauppayhdistys SAKY ry. ja sen kotipaikka on Helsinki

2 Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää Suomen ja arabimaiden välisiä suhteita kaupan, teollisuuden, ja muun elinkeinotoiminnan aloilla ja pyrkiä edistämään kauppavaihdon ja taloudellisen yhteistyön yleisiä edellytyksiä molempien maiden välillä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • harjoittaa kauppaa ja taloudellista vuorovaikutusta edistävää julkaisutoimintaa
 • järjestää seminaareja, koulutus- ja muita tiedotustilaisuuksia
 • myöntää lahjoituksia sopivaksi katsomiinsa yhdistyksen tarkoitusta ja päämääriä tukeviin toimintoihin ja kohteisiin sekä
 • toimii jäsenten idea- ja mielipidefoorumina

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:

 • järjestää maksullisia kursseja
 • ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
 • omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä
 • toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole vaikuttaa valtiollisiin asioihin eikä voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osalliselle. Toiminnan tarkoitus tai toiminnan laatu ei muutoinkaan ole pääasiassa taloudellinen.

3 Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, rekisteröity säätiö ja oikeustoimikelpoinen yhteisö. jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen.

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4 Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Eroaminen tulee kuitenkin voimaan vasta kalenterivuoden päättyessä, jonka aikana jäsen on eronnut.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Erottaminen tulee heti voimaan.

5 Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen varsinainen kokous siten, että yhteisön jäsenmaksun on oltava vähintään kolminkertainen yksityisen henkilön jäsenmaksuun nähden . Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

6 Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu varsinaisessa kokouksessa valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 10 –15 muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen puheenjohtajalla ja puolella hallituksen muista jäsenistä tulee olla kotipaikka Suomessa.

Hallitus ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kolme muuta hallituksen jäsentä on läsnä ja jäsenille on hyvissä ajoin annettu kutsu. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä lukuun ottamatta yhdistyksen jäsenyyttä koskevia kysymyksiä, joiden osalta päätöksen tulee olla yksimielinen. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7 Tilintarkastajat

Tilintarkastajia on sen mukaan kuin varsinainen kokous päättää yksi tai kaksi ja heillä on oltava varamiehensä. Tilintarkastajan toimikausi on tilikausi.

8 Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja kumpikin yksin tai se henkilö tai ne henkilöt, jotka hallitus siihen oikeuttaa, kukin yksin.

9 Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen varsinaista kokosta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen varsinaista kokousta hallitukselle.

10 Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen varsinainen kokous pidetään viimeistään huhtikuun loppuun mennessä.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous kutsutaan koolle, jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos vähintään kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä erityisesti ilmoitettua asiaa varten sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii. Viimeksi mainitussa tapauksessa tulee ylimääräinen yhdistyksen kokous pitää 60 päivän kuluessa sen koolle kutsumista tarkoittavan pyynnön esittämisestä lukien.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

11 Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetulla kirjeellä.

12 Varsinainen kokous

Yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • kokouksen avaus
 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
 • todetaan kokouksen päätösvaltaisuus
 • vahvistetaan kokouksen esityslista
 • esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvolliselle
 • vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
 • valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut jäsenet
 • valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat.

13 Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.