Tiivistelmä

Opinnäytetyön aiheena oli tavaran vientiprosessi Suomesta Brasiliaan, erityisesti tullaus. Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa nykytila eli millainen Brasilia on viennin kohde-maana, mitä tuotteita ja kuinka paljon Suomesta viedään Brasiliaan ja millaisia haasteita suomalaiset yritykset kohtaavat Brasiliaan suuntautuvassa vientiprosessissaan. Työssä py-rittiin myös tarkastelemaan, millaisia ratkaisuja yritykset ovat löytäneet kohtaamiinsa haas-teisiin. Tutkimuksen produktina syntyi opas vientitullaukseen Suomesta Brasiliaan. Op-paassa käydään tiivistetysti läpi vientitullauksen ne kohdat, joihin on erityisesti kiinnitettävä huomiota kun viennin kohdemaana on Brasilia. Työn toimeksiantaja oli Suomalais-Latina-laisamerikkalainen kauppayhdistys ry. Tutkimus toteutettiin kesällä 2021.

Työ jakautui kahteen osaan: opinnäytetyön raporttiin ja liitteenä esitettyyn vientitullauksen oppaaseen Suomesta Brasiliaan. Opinnäytetyön raportin tietoperustan alussa kuvattiin sitä, kuinka monitahoinen maa Brasilia on. Seuraavaksi keskityttiin Brasilian talouteen kar-toittamalla Brasilian talouden tämän hetkistä tilannetta ja luomalla katsaus Brasilian talous-historiaan. Myös brasilialaiseen liiketoimintakulttuuriin tutustuttiin lyhyesti ja käytiin läpi Bra-silian vahvuuksia ja heikkouksia viennin kohdemaana. Tietoperustan lopuksi tarkasteltiin viennin teoriaa ja käytäntöjä sekä Suomen ja Brasilian välisiä kauppasuhteita. Tutkimuksen tuotos on tiivis opas, keskittyen Brasiliaan kohdistuvan tullauksen erityiskysymyksiin.

Opinnäytetyö oli toiminnallinen eli työssä oli toiminnallinen osuus ja opinnäytetyön raportti. Raportti pitää sisällään prosessin dokumentoinnin ja arvioinnin tutkimusviestinnän keinoin. Raportin tutkimusotteeksi valittiin kvalitatiivinen tutkimus, joka toteutettiin luottamuksellisilla asiantuntijahaastatteluilla.

Haastatteluista kävi ilmi, että suomalaisille yrityksille Brasilia on viennin kohdemaana haas-tava, välillä suorastaan vaikea. Brasilian yrityksille tarjoamat mahdollisuudet ovat kuitenkin suuria, joten maa pysyy houkuttelevana haasteista huolimatta. Toteuttamalla viennin poh-jatyön kunnolla, verkostoitumalla ja olemalla huolellisia kaikissa rajanylitykseen liittyvissä asioissa yritykset voivat luoda sujuvan ja kannattavan vientiprosessin Brasiliaan. Mutta esi-merkiksi tullien korkeaan hintaan ja raskaaseen byrokratiaan liittyviin ongelmiin voidaan lä-hitulevaisuudessa odottaa ratkaisuja ainoastaan EU-Mercosur-vapaakauppasopimuksesta.

Voit lukea opinnäytetyön TÄSTÄ.

Noora Heino
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Amk-opinnäytetyö
2021
Liiketalouden tutkinto