Hallitus

Puheenjohtaja
Jukka Hahlanterä 
Henkilöjäsen

Varapuheenjohtaja
Margus Schults
Tallink Silja Oy

Varapuheenjohtaja
Matias Huhtala
OP Yrityspankki Oyj

Hallituksen jäsenet

Pekka Karjalainen
Uudenmaan Yrittäjät

Sigrid Lainevee
Estonian Business School

Sami Mykkänen
Steel Import Finland Oy

Kalle Pedak
Hedman Partners                                                                                

Irene Surva-Lehtonen
Enterprise Estonia

Bengt Westerholm
Oy Beweship Ab

Pääsihteeri 
Anne Hatanpää

Suomlais-Eestiläinen Kauppayhdistys Ry:n säännöt
2.4.1999

1 § Yhdistyksen nimi on ”Suomalais-Eestiläinen Kauppayhdistys” / ”Soome-Eesti Kaubandusühing”. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialue Suomi ja Viro.

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on Suomen ja Viron välisten kauppasuhteiden sekä kulttuurisen ja taloudellisen vuorovaikutuksen lisääminen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
– tuottaa ja julkaisee kauppaa sekä kulttuurillista ja taloudellista vuorovaikutusta edistäviä julkaisuja,
– järjestää seminaareja, tiedotus- ja koulutustilaisuuksia sekä kulttuuri- ja urheilutapahtumia,
– myöntää lahjoituksia sopivaksi katsomiinsa yhdistyksen aatteellista tarkoitusta ja päämääriä tukeviin toimintoihin ja kohteisiin sekä
– toimii jäsenten idea- ja mielipidefoorumina.

3 § Yhdistys ei osallistu poliittiseen toimintaan eikä tavoittele taloudellista hyötyä.

4 § Yhdistyksen jäseniksi voidaan hyväksyä suomalaisia ja virolaisia yksityisiä henkilöitä sekä osakeyhtiöitä ja muita oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka ovat kiinnostuneita Suomen ja Viron välisestä kaupasta.

Hallituksen esityksestä yhdistyksen kokous voi nimittää kunniapuheenjohtajaksi henkilön, joka on ansiokkaasti toiminut hallituksen puheenjohtajana. Kunniapuheenjohtajalla (-jilla) ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

Jäseneksi ottamisesta päättää yhdistyksen hallitus. Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, tulee jäsenen ilmoittaa tästä kirjallisesti hallitukselle. Eroavan jäsenen tulee kuitenkin suorittaa jäsenmaksunsa siltä vuodelta, jonka kuluessa hän eroaa yhdistyksen jäsenyydestä. Jäsen, joka on laiminlyönyt kahtena peräkkäisenä vuonna jäsenmaksunsa, katsotaan eronneeksi yhdistyksestä.

Jäsenmaksu(je)n suuruus vahvistetaan vuosikokouksessa.

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa.

5 § Yhdistyksen vuosikokous pidetään viimeistään huhtikuussa. Ylimääräinen yhdistyksen kokous kutsutaan koolle, jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos vähintään kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä määrätyn asian käsittelemistä varten sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii. Viimeksi mainitussa tapauksessa tulee ylimääräinen yhdistyksen kokous pitää 60 päivän kuluessa sen koolle kutsumista tarkoittavan pyynnön esittämisestä lukien.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

a) Hyväksytään vuosikertomus yhdistyksen toiminnasta ja vahvistetaan tilinpäätös,
b) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle,
c) Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja muut jäsenet,
d) Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä seuraavaksi tilivuodeksi,
e) Vahvistetaan talousarvio samoin kuin jäsenmaksujen perusteet ja niiden suuruus sekä
f) Päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista

Ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat.

6 § Kutsu yhdistyksen vuosikokoukseen ja ylimääräiseen yhdistyksen kokoukseen on kirjallisesti toimitettava jokaiselle jäsenelle hänen ilmoittamallaan osoitteella vähintään 14 päivää ennen kokousta.

7 § Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä, paitsi kunniapuheenjohtajilla, yksi ääni, ja päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni lukuun ottamatta vaaleja, joissa arpa ratkaisee. Läsnä olevan jäsenen sitä vaatiessa, on vaali toimitettava suljetulla äänestyksellä.

Jäsen voi myös käyttää äänioikeutta valtuuttamansa asiamiehen välityksellä, jolla ei kuitenkaan ole oikeutta käyttää kokouksessa enempää kuin kolmen jäsenen äänioikeutta.

8 § Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja enintään 16 muuta jäsentä.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtaja ja kolme jäsentä on läsnä.

Hallituksen kokouksissa tehdään päätökset yksinkertaisella äänten enemmistöllä lukuun ottamatta yhdistyksen jäsenyyttä koskevia kysymyksiä, joiden osalta päätöksen tulee olla yksimielinen.

Hallitus voi valita keskuudestaan sihteerin ja työvaliokunnan asioiden valmistelemista varten. Työvaliokuntaan kuuluvat hallituksen puheenjohtaja ja tarpeellinen määrä muita jäseniä.

9 § Yhdistyksen asioiden hoitamista varten hallitus valitsee yhdistykselle toimistosihteerin ja muun tarpeellisen henkilökunnan sekä vahvistaa näiden palkkiot.

10 § Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtaja kukin yksin tai se henkilö tai ne henkilöt, jotka hallitus siihen valtuuttaa, kukin yksin.

11 § Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi ja tilinpäätös tulee jättää tilintarkastajille tarkastettavaksi helmikuun loppuun mennessä.

12 § Yhdistyksen purkamista koskeva päätös on ollakseen pätevä tehtävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, jotka pidetään vähintään kahden kuukauden väliajoin.

Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan yhdistyksen varat Suomen Ulkomaankauppaliitolle käytettäväksi yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen.