Hallitus

Puheenjohtaja
Hannu Manninen
Pembridge Asset Management Oy
hannu.manninen@pembridge.fi

Varapuheenjohtaja
Liene Krumina
LKOS Law Office Oy
Liene.krumina@lkoslaw.fi

Hallituksen jäsenet
Tapio Aho
Honorary Consul
tapio.aho@hansa.fi

Risto Hiekka
CastorCon Finland Oy
risto.hiekka@castorconstruction.fi 

Matias Huhtala
OP Corporate Bank
matias.huhtala@op.fi

Timo Huhtala
Rödl & Partner Asianajotoimisto Oy
timo.huhtala@roedl.com

Jan Nyholm
Air Baltic Corporation AS
jan.nyholm@airbaltic.com 

Ari Steiner
Green Tread Oy Ltd
ari.steiner@greentread.fi 

Bengt Westerholm
Oy Beweship Ab
bengt.westerholm@beweship.com

As an observer:
Alise Barvika
Investment and Development Agency of Latvia LIAA
alise.barvika@liaa.gov.lv 

Pääsihteeri 
Anne Hatanpää
anne.hatanpaa@chamber.fi
+358 9 4242 6261

Suomi-Latvia Kauppayhdistys ry:n säännöt

1. Yhdistyksen nimi on Suomi-Latvia Kauppayhdistys r.y.

2. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

3. Yhdistyksen tarkoituksena on Suomen ja Latvian välisten kauppasuhteiden kehittäminen sekä taloudellisen ja oikeudellisen vuorovaikutuksen lisääminen.

4. Yhdistys järjestää tarkoituksensa toteuttamiseksi kokouksia, vierailuja, tiedotustilaisuuksia ja seminaareja sekä tuottaa ja julkaisee kauppaa, taloutta ja oikeudellista vuorovaikutusta edistävää ja kehittävää informaatiota.

5. Yhdistyksen jäseniksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneita suomalaisia ja latvialaisia oikeushenkilöitä tai luonnollisia henkilöitä. Jäsenet suorittavat yhdistykselle vuotuisen jäsenmaksun.

Yhdistyksen hallitus päättää yhdistyksen jäseneksi hyväksymisestä.

Halutessaan erota yhdistyksestä jäsenen tulee ilmoittaa tästä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla [p.o. ilmoittaa] erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Eroavan jäsenen tulee maksaa jäsenmaksunsa siltä vuodelta, jonka aikana hän eroaa yhdistyksestä. Jäsenen, joka on laiminlyönyt jäsenmaksun kahdelta peräkkäiseltä vuodelta, katsotaan eronneeksi [p.o. eroneen] yhdistyksestä.

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on vaikeuttanut tai vahingoittanut yhdistyksen toimintaa tai mainetta.

6. Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä vähintään 1 ja enintään 10 muuta jäsentä.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi on läsnä kaksi muuta jäsentä. Hallituksen kokouksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä lukuun ottamatta jäsenyyttä koskevia kysymyksiä, jotka tulee tehdä yksimielisesti.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

7. Yhdistyksen vuosikokous pidetään viimeistään huhtikuussa.

Yhdistyksen kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  • hyväksytään vuosikertomus yhdistyksen toiminnasta ja vahvistetaan tilinpäätös
  • päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
  • valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut jäsenet
  • valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja seuraavaksi tilikaudeksi
  • vahvistetaan talousarvio ja jäsenmaksujen suuruus sekä
  • päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista.

8. Ylimääräinen yhdistyksen kokous voidaan kutsua koolle, jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi.

Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, jos enemmän kuin kymmenesosa äänivaltaisista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii tietyn asian käsittelemiseksi. Tässä tapauksessa kokous on pidettävä 60 päivän kuluessa hallitukselle esitetyn vaatimuksen esittämisestä.

Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat.

9. Kutsu yhdistyksen vuosikokoukseen ja ylimääräiseen kokoukseen tulee toimittaa kirjallisesti jäsenille hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään 14 päivää ennen kokousta.

10 Yhdistyksen kokouksessa jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Päätöksenteko tapahtuu yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, lukuun ottamatta vaaleja, joissa arpa ratkaisee.

Kokouksessa läsnä olevien jäsenten pyynnöstä vaali toimitetaan suljetulla äänestyksellä.

Jäsen voi käyttää äänioikeuttaan valtuuttamansa asiamiehen välityksellä. Asiamiehellä ei kuitenkaan ole oikeutta käyttää kokouksessa enempää kuin kolmen jäsenen äänioikeutta.

Yhdistyksen kokoukseen voi osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

11. Hallitus voi valita yhdistyksen asioiden hoitamista varten yhdistykselle toimistosihteerin sekä muun tarpeellisen henkilökunnan sekä vahvistaa näiden palkkiot.

12. Yhdistyksen nimenkirjoittajina toimivat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai henkilö tai henkilöt, jotka hallitus siihen oikeuttaa, kukin yksin.

13. Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi. Tilinpäätös tulee toimittaa tilintarkastajien tarkastettavaksi helmikuun loppuun mennessä.

14. Yhdistyksen purkamista koskeva päätös on, ollakseen pätevä, tehtävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, jotka pidetään vähintään kahden kuukauden väliajoin.

15. Yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen varat luovutetaan Suomen Ulkomaan- kauppaliitto – Finlands Utrikeshandelsförbundet r.y:lle käytettäväksi mikäli mahdollista yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen.