Säännöt

§ 1 Yhdistyksen nimi on Suomi-Iran Kauppayhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

§ 2 Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää Suomen sekä Iranin välisiä suhteita kaupan, teollisuuden ja muun elinkeino-toiminnan aloilla ja pyrkiä edistämään kauppavaihdon ja taloudellisen yhteistyön yleisiä edellytyksiä Iranin kanssa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimeenpanee kokous-, esitelmä- ja muita sen kaltaisia tilaisuuksia Iranissa vallitsevien taloudellisten olosuhteiden selvittämiseksi jäsenilleen. Yhdistys ei osallistu poliittiseen toimintaan eikä sen toiminnan tarkoituksena ole voitan taikka muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi kerätä jäsenmaksuja ja vastaanottaa lahjoituksia.

§ 3 Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä luonnollisia ja juridisia henkilöitä, jotka ovat kiinnostuneita Suomen ja Iranin kaupasta.

Jäseneksi ottamisesta päättää yhdistyksen hallitus.

Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, tulee jäsenen ilmoittaa tästä kirjaimellisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittaa yhdistyksen kokouksessa. Eroaminen tapahtuu, kun tieto on saapunut hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai se on merkitty yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Eroavan jäsenen tulee kuitenkin suorittaa jäsenmaksunsa siltä vuodelta, jonka kuluessa hän eroaa yhdistyksen jäsenyydestä. Jäsen, joka on laiminlyönyt kahtena peräkkäisenä vuonna jäsenmaksunsa suorittamisen, voidaan hallituksen päätöksellä erottaa yhdistyksestä.

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa.

§ 4 Yhdistyksen vuosikokous pidetään viimeistään huhtikuussa.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous kutsutaan koolle, jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti hallitukselta vaatii. Viimeksi mainitussa tapauksessa tulee ylimääräinen yhdistyksen kokous pitää 60 päivän kuluessa sen koolle kutsumista tarkoittavan pyynnön esittämisestä lukien.

§ 5 Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

a) Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

b) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

c) Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto

d) Vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta

e) Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto ja tilintarkastajien lausunto ehkä antavat aihetta

f) Valitaan puheenjohtajat, varapuheenjohtajat ja hallituksen jäsenet

g) Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja seuraavaksi tilivuodeksi

h) Vahvistetaan talousarvio samoin kuin jäsenmaksujen suuruus kuluvalle tilivuodelle

i) Päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista

Ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat.

§ 6 Kutsu yhdistyksen vuosikokoukseen ja ylimääräiseen yhdistyksen kokoukseen on kirjallisesti toimitettava jokaiselle jäsenelle hänen ilmoittamallaan osoitteella vähintään 14 päivää ennen kokousta.

§ 7 Yhdistyksen kokouksissa jokaisella jäsenellä on yksi ääni ja päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Läsnä olevan jäsenen sitä vaatiessa on vaali toimitettava suljetulla äänestyksellä.

Jäsen voi myös käyttää äänioikeutta valtuuttamansa asiamiehen välityksellä, jolla ei kuitenkaan ole oikeutta käyttää kokouksessa enempää kuin kolmen jäsenen äänioikeutta.

§ 8 Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa sekä vähintään kolme ja enintään kuusi muuta jäsentä. Puheenjohtajan, varapuheenjohtajien ja jäsenten toimikausi on yksi vuosi, ja heidät voidaan valita uudelleen.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajien kutsusta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on kolme jäsentä, joista yksi on joko puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtajista.

Hallituksen kokouksissa tehdään päätökset yksinkertaisella äänten enemmistöllä lukuun ottamatta yhdistyksen jäsenyyttä koskevia kysymyksiä, joiden osalta päätöksen tulee olla yksimielinen.

§ 9 Yhdistyksen juoksevien asioiden hoitamista varten hallitus valitsee yhdistykselle sihteerin ja muun tarpeellisen henkilökunnan sekä vahvistaa näiden palkkiot. Sihteeri voi olla hallituksen jäsen.

§ 10 Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, jompikumpi varapuheenjohtajista tai se henkilö, jonka hallitus siihen määrää.

§ 11 Yhdistyksen toiminta- ja tilikautena on kalenterivuosi ja tilinpäätös tulee jättää tilintarkastajille tarkastettavaksi maaliskuun loppuun mennessä.

§ 12 Yhdistyksen purkamista koskeva päätös on ollakseen pätevä tehtävä yksinkertaisella äänten enemmistöllä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, jotka pidetään vähintään kahden kuukauden väliajoin.

Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan yhdistyksen varat Keskuskauppakamarille käytettäväksi Suomen ja Iranin kauppaa edistävään tarkoitukseen.

§ 13 Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.