Hallitus

Puheenjohtaja
Raine Pulkkinen, Vaisala Oyj

Varapuheenjohtaja
Juha Ylitalo, Finha Trading Oy

Jäsenet
Sami Hautala, Hautala Consulting Ltd
Harri Hämäläinen, Taplow Finland Oy
Päivi Käri-Zein, henkilöjäsen
Juho Paananen, henkilöjäsen

Suomi-Keski- ja Itä-Euroopan mai­den kauppayhdis­tyksen (Suomi-KIE kauppayhdistyksen) säännöt

§ 1
Yhdistyksen nimi on Suomi-Keski- ja Itä-Euroopan mai­den kauppayhdis­tys (Finland-Central and Eastern European Countries Business Association).  Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. Toi­minta keskittyy Bulgariaan, Kroatiaan, Puolaan, Romaniaan, Slovakiaan, Sloveniaan, Tšekkiin, Ukrainaan ja Unkariin.

§ 2
Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää Suomen ja Keski- ja Itä-Euroopan maiden välisiä suhteita kaupan, teollisuuden ja muun elinkeinotoiminnan aloilla ja pyrkiä edistämään kauppavaihdon ja taloudellisen yhteistyön yleisiä edellytyksiä alueen kanssa. Lisäksi yhdistys hoitaa alueella toimivien yritysten yleisiä ja yhteisiä etuja ja pyrkii vaikuttamaan alueella tapahtuvaan yritysten kaupallisten toimintojen yleisten edellytysten edistämiseen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimeenpanee kokous-, esitelmä- ja muita sen kaltaisia tilaisuuksia, harjoittaa tiedotus-, tutkimus- ja neuvontatoimintaa, järjestää kursseja, sekä tekee esityksiä ja antaa lausuntoja. Yhdistys ei osallistu poliittiseen toimintaan eikä sen toiminnan tar­koituksena ole voiton taikka muun välittömän taloudel­lisen ansion hank­kiminen. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi kerätä jäsenmaksuja ja vastaanottaa lahjoituksia.

§ 3
Yhdistyksen piirissä voi toimia maakohtaisia jaoksia. Kullakin jaoksella on oma toimin­tasuunnitelma ja toimintakertomus. Niiden tehtävänä on mm. yhteydenpito ao. maiden lähetystöihin.

§ 4
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä luonnollisia ja juridisia henki­löitä, jotka ovat kiinnostuneita Suomen ja alueen välisestä kaupasta sekä kannatusjäseniksi. Yksityisiä henkilöitä ja oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka haluavat tukea yhdistyksen toimintaa.

Jäseneksi ottamisesta päättää yhdistyksen hallitus.

Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, tulee jäsenen ilmoittaa tästä kirjallisesti hallituksel­le tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoitta­malla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkir­jaan merkittäväksi. Ero­aminen tapahtuu, kun tieto on saapunut hallitukselle tai sen puheenjoh­tajalle tai se on merkitty yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Ero­avan jäsenen tulee kuitenkin suorittaa jäsenmaksunsa siltä vuodelta, jonka kuluessa hän eroaa yhdistyksen jäsenyydestä. Jäsen, joka on laiminlyö­nyt kahtena peräkkäisenä vuonna jäsenmaksunsa suorittamisen, voidaan hallituksen päätöksellä erottaa yhdistyksestä.

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa.

§ 5
Yhdistyksen vuosikokous pidetään viimeistään huhtikuussa.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous kutsutaan koolle, jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeute­tuis­ta jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallises­ti hal­litukselta vaatii.  Viimeksi mainitussa tapauksessa tulee ylimääräinen yhdistyksen kokous pitää 30 päivän kuluessa sen koolle kutsumista tar­koittavan pyynnön esittämisestä lukien.

§ 6
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

a.
valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöy­täkirjan tarkastajaa
b.
todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
c.
esitetään yhdistyksen vuosikertomus jaostojen toimintakertomuksineen, tilit ja tilintarkasta­jien lausunto
d.
vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta
e.
päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksel­le tai niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto ja tilintarkastajien lausunto ehkä antavat aihetta
f.
valitaan hallituksen puheenjohtajan joka toinen vuosi ja erovuoroisten hallituksen jäsen­ten tilalle uudet
g.
valitaan  tilintarkastaja ja varatilintarkasta­ja tarkastamaan kuluvan tilivuo­den hallintoa ja tilejä
h.
vahvistetaan talousarvio samoin kuin jäsenmaksujen suuruus kuluvalle tilivuodelle
i.
päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista.

§ 7
Kutsu yhdistyksen vuosikokoukseen ja ylimääräiseen yhdistyksen ko­kouk­seen on kirjallisesti toimitettava jokaiselle jäsenelle hänen il­moitta­mallaan osoitteella vähintään 14 päivää ennen kokousta.

§ 8
Yhdistyksen kokouksissa jokaisella jäsenellä on yksi ääni ja päätökset tehdään yksin­kertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Läsnäolevan jäsenen sitä vaatiessa on vaali toimitettava suljetulla äänestyksellä.

Jäsen voi myös käyttää äänioikeutta valtuuttamansa asiamiehen välityk­sellä, jolla ei kuitenkaan ole oikeutta käyttää kokouksessa enempää kuin kolmen jäsenen äänioikeut­ta.

§ 9
Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksen valitsema puheen­johtaja sekä vähintään 2 ja enintään 5 muuta jäsentä. Puheenjohtaja ja jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi siten, että puolet jäsenistä on kunakin vuonna erovuorossa. Erovuorossa oleva voidaan valita uudelleen. Toimikausi katsotaan alkavaksi vuosiko­kouksesta. Hallitus valitsee keskuudestaan jaostojen puheenjohtajat.

Hallituksen jäseninä tulee olla mikäli mahdollista tasapuolisesti edustajia alueen eri maista.­

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on kolme jäsentä.

Hallituksen kokouksissa tehdään päätökset yksinkertaisella äänten enem­mistöllä lukuun ottamatta yhdistyksen jäsenyyttä koskevia kysymyksiä, joiden osalta päätöksen tulee olla yksimielinen.

Yhdistyksen hallitus voi valita työvaliokunnan, jonka tehtävänä on asioiden valmistelu sekä asioiden ratkaiseminen hallituksen määrää­missä puitteissa.

§ 10
Yhdistyksen juoksevien asioiden hoitamista varten hallitus valitsee yhdistykselle sihteerin ja muun tarpeellisen henkilökunnan sekä vahvis­taa näiden palkkiot.  Sihteeri voi olla hallituksen jäsen.

§ 11
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai se hen­kilö, jonka hallitus siihen määrää, kukin yksin.

§ 12
Yhdistyksen toiminta- ja tilikautena on kalenterivuosi ja tilinpäätös tulee jättää tilintarkastajille tarkastettavaksi maaliskuun loppuun mennessä.

§ 13
Yhdistyksen purkamista koskeva päätös on ollakseen pätevä tehtävä yk­sinkertaisella äänten enemmistöllä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokoukses­sa, jotka pidetään vähintään kahden kuukauden väliajoin. Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan yhdistyksen varat Keskuskauppaka­marille käytettäväksi Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan yhdistyksen varat Keskuskauppaka­marille käytettäväksi Suomen ja Keski- ja Itä-Euroopan maiden kauppaa edistävään tarkoitukseen.

§ 14
Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistys­lain säännöksiä.