Hallitus

Puheenjohtaja
Anu Vauhkonen, Papu Design Oy

Varapuheenjohtajat
Tapani Kurki, Marja Kurki Oy
Pertti Mero, Airport College International Oy

Hallituksen jäsenet
Jukka Nuortio, Nordea Pankki AB (publ), Suomen sivuliike
Anna Sotaniemi, Finnair Oyj
Kari Heliö, Eversheds Asianajotoimisto Oy
Mikko Vihanto, Varova

Säännöt

1 §

Yhdistyksen nimi on Suomalais – Korealainen kauppayhdistys ry. Kansainvälisissä yhteyksissä voidaan yhdistyksen nimenä käyttää Finland – Republic of Korea Trade Association –nimeä. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää Suomen ja Korean Tasavallan välisiä suhteita kaupan, teollisuuden ja muun elinkeinotoiminnan aloilla ja pyrkiä edistämään kauppavaihdon ja taloudellisen yhteistyön edellytyksiä molempien maiden välillä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimeenpanee kokous-, esitelmä- ja valistustilaisuuksia näissä maissa vallitsevien taloudellisten olosuhteiden selvittämiseksi ja harjoittaa tutkimus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa sekä tekee esityksiä ja aloitteita. Yhdistys voi myös myöntää stipendejä, ei kuitenkaan jäsenilleen.

Yhdistys ei osallistu poliittiseen toimintaan eikä sen toiminnan tarkoituksena ole voiton taikka muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille.

3 §

Yhdistyksen jäseniksi voidaan hyväksyä luonnollisia tai juridisia henkilöitä, jotka ovat kiinnostuneita Suomen ja Korean Tasavallan välisestä kaupasta. Jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

Yhdistyksen jäseneksi ottamisesta päättää yhdistyksen hallitus.

Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, tulee jäsenen ilmoittaa tästä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa. Eroaminen tapahtuu, kun tieto on saapunut hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai se on merkitty yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Eroavan jäsenen tulee kuitenkin suorittaa jäsenmaksunsa siltä vuodelta, jonka kuluessa hän eroaa yhdistyksen jäsenyydestä.

Jäsen, joka on laiminlyönyt kahtena peräkkäisenä vuonna jäsenmaksunsa suorittamisen, voidaan hallituksen päätöksellä erottaa yhdistyksestä.

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa.

4 §

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous kutsutaan koolle, jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti hallitukselta vaatii.

Viimeksi mainitussa tapauksessa tulee ylimääräinen yhdistyksen kokous pitää 60 päivän kuluessa sen koolle kutsumista tarkoittavan pyynnön esittämisestä lukien.

5 §

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilit ja
  tilintarkastajan lausunto
 • Vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta
 • Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä
  hallitukselle tai niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen
  hallinto ja tilintarkastajien lausunto ehkä antavat aihetta
 • Valitaan puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa joka
  kolmas vuosi ja hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle
  uudet jäsenet
 • Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja tarkastaman yhdistyksen kuluvan vuoden toimintaa, hallintoa ja tilejä.
 • Vahvistetaan talousarvio samoin kuin jäsenmaksujen suuruus
  kuluvalle tilivuodelle
 • Päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista

Ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat.

6 §

Kutsu yhdistyksen vuosikokoukseen ja ylimääräiseen yhdistyksen kokoukseen on kirjallisesti toimitettava jokaiselle jäsenelle hänen ilmoittamallaan osoitteella vähintään 14 päivää ennen kokousta.

7 §

Yhdistyksen kokouksissa jokaisella jäsenellä on yksi ääni ja päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni. Läsnä olevan jäsenen sitä vaatiessa on vaali toimitettava suljetulla äänestyksellä.

Jäsen voi myös käyttää äänioikeutta valtuuttamansa asiamiehen välityksellä, jolla ei kuitenkaan ole oikeutta käyttää kokouksessa enempää kuin kolmen jäsenen äänioikeutta.

8 §

Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa sekä vähintään kolme ja enintään kuusi muuta jäsentä. Puheenjohtajien ja jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Muista jäsenistä kolmannes tai lähinnä kolmannes on vuosittain erovuorossa.

Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on kolme jäsentä, joista yksi on joko puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtajista.

Hallituksen kokouksissa tehdään päätökset yksinkertaisella äänten enemmistöllä lukuun ottamatta yhdistyksen jäsenyyttä koskevia kysymyksiä, joiden osalta päätöksen tulee olla yksimielinen.

Hallitus voi valita keskuudestaan työvaliokunnan asioiden valmistelemista varten.

9 §

Yhdistyksen juoksevien asioiden hoitamista varten hallitus valitsee yhdistykselle sihteerin ja muun tarpeellisen henkilökunnan sekä vahvistaa näiden palkkiot.

10 §

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, jompikumpi varapuheenjohtajista tai se henkilö, jonka hallitus siihen määrää, kukin yksin.

11 §

Yhdistyksen toiminta- ja tilikautena on kalenterivuosi ja tilinpäätös tulee jättää tilintarkastajille tarkastettavaksi maaliskuun loppuun mennessä.

12 §

Yhdistyksen purkamista koskeva päätös on ollakseen pätevä tehtävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, jotka pidetään vähintään kahden kuukauden väliajoin.

Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan yhdistyksen varat Keskuskauppakamarille käytettäväksi Suomen ja Korean kaupan yleisiä edellytyksiä edistävään tarkoitukseen.

13 §

Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.