Säännöt

1
Yhdistyksen nimi on Suomalais-Kiinalainen kauppayhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2
Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää Suomen ja Kiinan Kansantasavallan välisiä suhteita kaupan, teollisuuden ja muun elinkeinotoiminnan aloilla ja pyrkiä edistämään kauppavaihdon ja taloudellisen yhteistyön yleisiä edellytyksiä molempien maiden välillä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimeenpanee kokous-, esitelmä- ja muita sen kaltaisia tilaisuuksia näissä maissa vallitsevien taloudellisten olosuhteiden selvittämiseksi jäsenilleen.

Yhdistys ei osallistu poliittiseen toimintaan eikä sen toiminnan tarkoituksena ole voiton taikka muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille.

3
Yhdistyksen jäseniksi voidaan hyväksyä luonnollisia ja juridisia henkilöitä, jotka ovat kiinnostuneita Suomen ja Kiinan Kansantasavallan välisestä kaupasta.

Jäseneksi ottamisesta päättää yhdistyksen hallitus.

Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, tulee jäsenen ilmoittaa tästä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksessa. Eroaminen tapahtuu, kun tieto on saapunut hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai se on merkitty yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Eroavan jäsenen tulee kuitenkin suorittaa jäsenmaksunsa siltä vuodelta, jonka kuluessa hän eroaa yhdistyksen jäsenyydestä. Jäsen, joka on laiminlyönyt kahtena peräkkäisenä vuonna jäsenmaksunsa suorittamisen, voidaan hallituksen päätöksellä erottaa yhdistyksestä.

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa.

4
Yhdistyksen vuosikokous pidetään viimeistään huhtikuussa.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous kutsutaan koolle, jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti hallitukselta vaatii.

Viimeksi mainitussa tapauksessa tulee ylimääräinen yhdistyksen kokous pitää 60 päivän kuluessa sen koolle kutsumista tarkoittavan pyynnön esittämisestä lukien.

5
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  • esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto,
  • vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta,
  • päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto ja tilintarkastajien lausunto ehkä antavat aihetta,
  • valitaan erovuoroisten puheenjohtajien ja hallitusten jäsenten tilalle uudet jäsenet,
  • valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tarkastamaan kuluvan tilivuoden hallintoa ja tilejä,
  • vahvistetaan talousarvio samoin kuin jäsenmaksujen suuruus kuluvalle tilivuodelle,
  • päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista.

Ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat.

6
Kutsu yhdistyksen vuosikokoukseen ja ylimääräiseen yhdistyksen kokoukseen on kirjallisesti toimitettava jokaiselle jäsenelle hänen ilmoittamallaan osoitteella vähintään 14 päivää ennen kokousta.

7
Yhdistyksen kokouksissa jokaisella jäsenellä on yksi ääni ja päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Läsnä olevan jäsenen sitä vaatiessa on vaali toimitettava suljetulla äänestyksellä.

Jäsen voi myös käyttää äänioikeutta valtuuttamansa asiamiehen välityksellä, jolla ei kuitenkaan ole oikeutta käyttää kokouksessa enempää kuin kolmen jäsenen äänioikeutta.

8
Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa sekä yhdeksän muuta jäsentä. Puheenjohtajien ja jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Yhdistyksen ensimmäistä hallitusta valittaessa valitaan puheenjohtajat kolmeksi vuodeksi ja muiden jäsenien osalta arvotaan kolmen toimikaudeksi kolme vuotta, kolmen kaksi vuotta ja kolmen yksi vuosi.

Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on neljä jäsentä, joista yksi on joko puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtajista.

Hallituksen kokouksissa tehdään päätökset yksinkertaisella äänten enemmistöllä lukuun ottamatta yhdistyksen jäsenyyttä koskevia kysymyksiä, joiden osalta päätöksen tulee olla yksimielinen.

Hallitus voi valita keskuudestaan työvaliokunnan asioiden valmistelemista varten.

9
Yhdistyksen juoksevien asioiden hoitamista varten hallitus valitsee yhdistykselle sihteerin ja muun tarpeellisen henkilökunnan sekä vahvistaa näiden palkkiot.

10
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, jompikumpi varapuheenjohtajista tai se henkilö, jonka hallitus siihen määrää.

11
Yhdistyksen toiminta- ja tilikautena on kalenterivuosi ja tilinpäätös tulee jättää tilintarkastajille tarkastettavaksi maaliskuun loppuun mennessä.

12
Yhdistyksen purkamista koskeva päätös on ollakseen pätevä tehtävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, jotka pidetään vähintään kahden kuukauden väliajoin.

Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan yhdistyksen varat Keskuskauppakamarille käytettäväksi Suomen ja Kiinan kauppaa edistävään tarkoitukseen.

13
Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.